Holheide, 07 maart 2019

Wat in Holheide Logo Holheide

GEOGRAFISCHE GRENZEN VAN HOLHEIDE

Volgens het Koninklijk Besluit van 13 december 1978 is volgend besluit genomen:
Art.1 De wijk Holheide is erkend als hulpparochie onder de aanroeping van Sint Barbara.

Ze is begrensd, vanaf het kruispunt van de as van de spoorweg Antwerpen-Gladbach en de as van de Holvense beek door: de as van die beek, tot aan de samenvloeiing met de loop, A-B-C-D-E-F ;de as van de loop, F-G ;
de Napoleonweg, de beide zijden inbegrepen, G-H ; de grensscheiding Hechtel-Eksel en Lommel, H-I-J-K-L ;
de as van de spoorweg Antwerpen-Gladbach tot aan de as van de Holvense beek,
L-A, zoals het met een rode lijn op bovenbedoeld plan van landmeter Haels aangeduid is.
Art.2 Overeenkomstig art 6 van het decreet van 1809 zal bij de nieuwe hulpparochie onmiddellijk een fabrieksraad ingesteld worden.

 

HOLHEIDE UIT HET VERLEDEN...

De oudste vermelding van het Holven stamt uit de zestiende eeuw (1552 "aen gheen hoelvenne" De naam was verbonden aan het moeras aan de boorden van de Holvense beek,. Dit uitgeholde ven (Hol - ven) was zeer geschikt om turf te winnen wat diende als brandstof. Het werd meestal op geladen op een stootkar en daarna naar de boerderijtjes gereden. Zo hoorde ik een verhaal dat ze achter in het 'plat' een volle kar met turf geladen hadden toen deze wegzakte en men er ter nauwer nood nog het paard uitgespannen kreeg. De kar hebben ze er nooit uit gekregen.
Langs de weg Hasselt Eindhoven werd in de achttiende eeuw de tolherberg 'De Trapkens' opgetrokken. Hoorden wij vroeger vertellen over de onderaardse gang, die vertrekkende vanuit de stalling aan de 'trapkens' doorliep tot in het kasteel van het Hobos? In 1830 telde de streek "aan de steenweg Holvenne" 44 inwoners.
Door de aanleg van het Kempisch kanaal werd de streek geïndustrialiseerd.
Kwam daar nog de spoorwegen Hasselt Eindhoven en Antwerpen-Mönchen Gladbach bij en op het einde van de negentiende eeuw de zinkfabriek.
Rond het station 'Overpelt Werkplaatsen' ontstond een nieuwe woonkern, de Halt of Heide genoemd. Er woonden rond 1900 ongeveer 150 mensen op de Halt, waarvan de meeste mannen (14 op de 19) werkten op de zinkfabrieken.

BOUW VAN DE PAROCHIALE SCHOOL

In zijn verkiezingspropaganda van 1932 beloofde burgemeester Van Lindt een school voor de kinderen van de Heide en het Holven.
In 1935 keurde de gemeenteraad een lening goed van 100 000 fr voor de nieuwe school. De funderingswerken en de aanvulzand werden door de plaatselijke bevolking verricht met paard en kar. De kinderen brachten de emmers water aan.
De 3 klassen telden 8 grote ramen, doch ondanks de goei lucht kon er geen enkele raam geopend worden.
Mevr Elisa Born-Muermans was de onderwijzeres in het derde en het vierde, Jan Bullen kreeg het eerste en het tweede studiejaar en Jeanne Meuwis-Frederikx was de kleuterleidster.
Zo werd op 1 september 1937 met 113 leerlingen, 50 kleuters en 63 in de 4 studiejaren gestart en voor de godsdienstige begeleiding zorgden de pastoors van het Lindel en van het Centrum.

PRIESTERS AAN DE SLAG IN HOLHEIDE

Op vraag van Pastoor Cartuyvels werden er in 1950 missies gepreekt door de paters Kapucijnen, vooreerst in een tent langs de Astridlaan, omdat het voor de mensen te ver weg was van de kerk in het Centrum.
Na deze missiepreken hebben de paters er voor gezorgd dat er voortaan in de gang van de school de wekelijkse missen konden doorgaan. Er werd een parochiale naaikrans, een mannencomiteit opgericht en plannen gemaakt voor een nieuwe kapel.
Pastoor Cartuyvels hield hierbij de touwtjes strak in de hand en met veel inzet van zowel de geestelijken als de mensen van de Halt en het Holven werd op 10 juni 1951 de kapel ingezegend door Mgr. Catry.(oud bisschop van Lahore in Pakistan.)
De pastoor hield eraan dat de plaatsen in de kapel ordelijk werden bezet; de kinderen opzij in de kinderkapel, de grote kinderen van voor, gevolgd door de vrouwen, enkele speciale banken voor de oude mensen en vanaf het bordje 'Mannen' moesten deze plaats nemen en niet achter in de kerk blijven rechtstaan.

Pater Ernest deed de missen en catechismus tot 1955 opgevolgd door Pater Basiliaan 'het sikske' tot 1962 vervolgens was hier pater Flaviaan tot 1963.
Ook Pater Bongaerts kwam de pater helpen maar moest ook nog les geven.
In mei 1957 was er voor de 2de maal missies in Holheide, dit keer in de kapel, door de Paters Epiphaan en Clementiaan.

Het Kempisch Tehuis bouwde vanaf 1962 eerst 36, later 28 en nog eens 40 nieuwe woningen.

Pater Clementiaan werd tot rector van de parochie aangesteld in die periode.Hij bouwde een parochiezaal en een nieuwe kerk, die werd door Mgr Heusschen ingewijd op 4 december 1967.
Hij had hierbij de hulp van priester Henri Peeten, een begenadigd leraar-muzikant en samen richtten ze het zangkoor op. Van de pater kreeg hij de titel 'professor'. Pater Clementiaan was een zeer geliefde man en bij een van zijn jaarlijkse 'Vlaamse kermissen konden 'zijn mensen' de naam van hun parochie kiezen: de keuze tussen Heideven of Holheide.

Dit heeft, samen met de uitbreiding van en rond de wijken van het Kempisch Tehuis er toe bijgedragen dat de rivaliteit tussen de Heide en Holven verminderde. Het zou echter, buiten onze parochie, nog een tijd duren vooraleer de naam Holheide zou gebruikt worden. Clementiaan stierf in januari 1971.
De parochieherders die volgden zijn Pater Virgiel Andries en Pater Geeraerts.
De diocesane overheid besliste dat Holheide een parochie zou worden en Jozef Claes werd als pastoor aangesteld.
In de zomer van 1975 werd Jozef Geyskens onze pastoor, die de inrichting van onze kerk haar huidige vorm hielp geven. Overleden op 21 augustus 2015.

Jozef Geyskens

 

In het voorjaar 1990 is Theo Brusselaers onze pastoor geworden die de bezieler van onze kerktoren is geweest. In december 2008 is hij op rust gegaan. Op 24 mei 2016 is hij overleden.

Theo Brusselaers


Vanaf december 2008 hebben we in (de federatie) Overpelt nog één pastoor en één hulppriester wat een herschikking van de vieringen in Overpelt (en dus ook in onze parochie) voor gevolg had.
Van december 2008 tot november 2009 was Bart Aben hier pastoor en Jan Vangenechten hulppriester.


Vanaf januari 2010 is Jan Vangenechten pastoor in de federatie geweest tot aan zijn overlijden op 8 oktober 2013.

Jan Vangenechten

 

 

Vanaf januari 2014 is Eerwaarde pater Theo Borgermans pastoor moderator van de federatie Overpelt
 
Theo Borgermans

 

Muziek in de kerk

Van in de gebuikname van de kerk aan de Zonnedauwlaan heeft Jos Meekers wekelijks de diensten begeleid op het orgeltje. Een orgeltje met menige kuren, maar die kon Jos wel de baas. In het begin was professor Peeten de dirigent van ons kerkkoor en in de loop der tijd heeft Jos deze taak erbij genomen. Wegens gezondheidsredenen heeft hij de fakkel doorgegeven in januari 2018 aan Jef Severens. Toch wel een hele tijd om elke week paraat te staan!

 

VERENIGINGEN IN HOLHEIDE

Kerkfabriek 

 Het officiële orgaan, wettelijk onderworpen aan de hogere burgerlijke overheden, dat belast is met het beheer van het kerkgebouw, de goederen en de financies van de kerk. 
 Voorzitter: Henri Janssenswillen
Astridlaan 252  tel: 011 66.57.45 
 Schatbewaarder: Antoon Loos
Holvenstraat 123  tel: 011 64.96.62 

Parochieraad 

Een groep mannen, vrouwen en jongeren die samen verantwoordelijkheid willen dragen voor het geheel van de parochiepastoraal. Zij hebben oog en zorg voor alles wat een parochie maakt tot een echte geloofs-, liefdes- en levensgemeenschap. Zij bepalen mee het beleid van de parochie en nemen zelf of stimuleren daartoe alle mogelijke initiatieven. 
Voorzitter: Jaak Nouwen
Holvenstraat 65 tel/ 011 64.47.21 

Lectoren

Lectoren in Holheide zijn: W Claes, M Eerdekens, J Nouwen, F Thijs en M Winters

VZW Parochiale Werken;

Deze vzw beheert de werking en uitbating van onze parochiezaal.
Zij regelen ook de reservaties van de grote zaal, de Clementiaan, de achterste vergaderzaal, de Heikapper en de voorste vergaderzaal, de kleine Brem.
Het bestuur bestaat uit : Reinier Paeshuijse, Ronald Dirkx, Ellen Maes, Stephen Jacobs, Stijn Loos, Werner Stappers, Bart Vandekerkhof, An Bollen, Marijn Bloemen en Lien Hermans.
Voor meer info zie  https:/www.zaalholheide.be 


Samana;

Familieleden maar ook buren zijn van onschatbare waarde in de zorg voor onze zieken en bejaarden. Zij zijn hen het meest nabij. De zorg voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden is een belangrijke opdracht ook voor onze parochiegemeenschap.
Een aantal vrijwilligers, mannen en vrouwen, wil bijzondere aandacht hebben voor alle zieken van de parochie. Door regelmatig huisbezoek, door het organiseren van ontmoetingskansen allerhande en uitstappen, door allerlei attenties, willen zij contacten leggen met en tussen diegenen, die door ziekte of handicap meestal thuisgebonden zijn. Aan de vrijwilligers zelf, die maandelijks vergaderen, worden allerlei vormingskansen aangeboden. In de "creagroep" die alle twee weken bijeenkomt, wordt aan zieken de kans geboden tot creatief bezig zijn en tot gezellig samenzijn. Onze ziekenzorgkern neemt deze taak ter harte en we zijn hen hiervoor zeer dankbaar. Voor vele zieke mensen en hun gezin is het contact met de buitenwereld na verloop van tijd vaak beperkt en draait heel hun doen en laten rond het ziek-zijn en het zorg-dragen.  
Ziekenbezoek gebeurt ook door leden van ziekenzorg. Wij vragen de families de namen van zieke familieleden door te geven aan de bestuursleden van Samana 
In het ziekenhuis is er ook een pastorale dienst waarop men een beroep kan doen. 
Verantwoordelijke Samana Holheide
Gerarda Meus 
Biezenstraat 6 Tel: 011/ 64.57.25

KWB;

Onze KWB wil een vereniging zijn die haar activiteiten open stelt ook voor niet - leden.
Als activiteit organiseren ze onder andere de actie rijbewijs, kaartavonden garageverkoop en rommelmarkt, kerststal met gezellig samenzijn na de nachtmis ... 
Verantwoordelijke
François Thijs
Heikapper 21 Tel: 011/ 64.45.30

Femma;

Onze Femma vrouwen komen regelmatig samen om te feesten, te koken en te fietsen. De kerngroep heeft naast de bezinningsavond ook gespreksavonden voor de leden en tijdens de kerstviering wordt er ook toneel gespeeld.  
Voorzitster:
Elza Loos
Holvenstraat 66 Tel: 011/ 66 58 52
Secetariaat:
Thoke Voets
Holvenstraat 89 Tel: 011/ 64 24 19 

OKRA;

Onze gepensioneerden delen vele activiteiten met de ziekenzorgkern zoals hun  feesten van Pasen, Kerstmis, Sinterklaas en  de jaarlijkse bedevaart.
Verantwoordelijke
Regina Geerinckx
Zonnedauwlaan 52 Tel: 0494 14 25 17

Chiro;

Onze chiro meisjes en jongens komen iedere zondag samen om te spelen van 14 u tot 17 u. Jaarlijks trekken ze voor een tiental dagen op bivak. En op de laatste zaterdag van april houden ze hun Classics One fuif.

Koster

Marcel Thijs is reeds jaren koster in onze kerk. Hij zorgt ervoor dat er voor de eucharistieviering alles voorhanden is en in de best mogelijke omstandigheid kan doorgaan. 

Orgelist en zangkoor

Ons zangkoor is iedere week actief in de eucharistieviering van 9 uur. Regelmatig in het jaar houden ze ook een repetitie op maandagavond. De begeleiding op het orgel gebeurt thans door Jef Severens, die ook bij elke repetitie de gezangen begeleid op het orgel.

Bloemen in de kerk

Sonja zorgt er voor dat er altijd mooie bloemen en bloemstukjes rond het altaar van de Heer geschikt zijn. Dit draagt zeker bij tot een goede stemming in onze vieringen. Voor de grote feestdagen wordt onze kerk telkens gepoetst door enkele trouwe poetsvrouwen en ook enkele mannen steken een handje toe met sleuren van de stoelen en banken. In de eucharistievieringen ervoor wordt iedereen telkens weer opgeroepen om mee te komen poetsen.

 

Redactie parochieblad

De redactie van ons parochieblad is samengesteld uit mensen van de vier parochies, die het parochieblad voor de federatie wekelijks verzorgt.Voor onze parochie nemen deel aan de redactie: Jaak Nouwen. Onze parochie beschikt over een digitaal fototoestel dat door alle verenigingen van Holheide kan gebruikt worden. Het is steeds ter beschikking bij Jaak Nouwen.
Aan de verenigingen vragen wij om foto's van hun activiteiten, vergezeld met of zonder een kort artikeltje, over te maken aan Jaak Nouwen, die het dan samen met andere teksten doorstuurt voor publicatie. Zo kan iedereen zien en lezen hoe het er in onze parochie aan toe gaat. De redactie wil wel geen reclame maar staat met een ruime geest open voor allerhande nieuwtjes.

Sinterklaascomiteit

Voor de kinderen, en ook wel voor vele grote mensen komt jaarlijks de Sint in Holheide op bezoek. En daar wordt hij telkens opgewacht door een hardwerkend en enthousiast comiteit dat al deze feestelijkheden in goede banen leidt.
verantwoordelijke
Jan Vanderkrieken
Heikapper 7 Tel: 011/ 64.19.66

Wat bij overlijden

Bij overlijden verwittig je behalve de begrafenisondernemer best ook pastoor Theo Borgermans tel 011 / 64 11 89. Hij kan u bijstaan en met u de kerkelijke uitvaart bespreken. Vanaf 1 januari 2015 wordt de uitvaartviering in onze parochie steeds een gebedsviering. Dit is een woord- en gebedsdienst zonder communie rond de overledene. 

In de volgende maand (volgend op het overlijden) is er een gedachtenisviering voorzien in de weekend eucharistieviering.
Betreffende rouw, bloemen en kransen betracht men in Holheide een grote soberheid te behouden in onze kerk. 
Gebruikelijk in Holheide is het de avond voor de begrafenis een avondwake om 18.30 uur in onze kerk.Hiervoor zal Jaak Nouwen met de familie contact opnemen om deze avondwake een beetje voor te bereiden.

Financiële tegemoetkoming bij overlijden

Bij een overlijden in onze parochie hebben we een mooie traditie opgebouwd. Onze verbondenheid met de rouwende familie schenkt steun en sterkte op deze momenten van diepmenselijk verdriet. Het heengaan van iemand uit onze parochie verdient onze aandacht en onze innige deelneming.
De kennisgeving van een overlijden gebeurt door vrijwilligers die een kopie van de rouwbrief aan iedereen van de parochie bezorgt, die een bijdrage betaalt.
Zij kloppen regelmatig aan voor een financële bijdrage (1,20 euro per overlijden). Heel wat mensen betalen vooruit en het wenselijk dat men 6.00 euro voor 5 overlijdens betaalt.

Indien men bij een verhuis buiten de parochie toch nog lid wil blijven, wordt dit geregeld met de vrijwilliger van uw straat.

 


Aan gezinnen met een inwomend familielid wordt hiervoor eveneens een bijdrage van 6 euro (voor 5 rouwbrieven) gevraagd met dezelfde voorwaarde als de hoofdpersoon van dat gezin. 

Door deze solidariteit kunnen we de getroffen familie een financiële tegemoetkoming schenken bij het overlijden onder voorwaarde dat hij/zij minstens 10 x 1,20 = 12 euro betaald heeft.

De getroffen familie bezorgt een rouwbrief aan Henri Janssenswillen en deze zal voor de nodige kopieën zorgen en de bedeling op Holheide organiseren.
Wanneer er nog vragen zijn omtrent de regelingen kan men terecht bij onderstaande vrijwilligers.
Indien je zelf vrijwilliger wil worden, laat ons dan iets weten.


Henri Janssenswillen Astridlaan 252 011/ 66 57 45 GSM: 0474 68 38 16
Jan Vanderkrieken Heikapper 7 011/ 64 19 66
Willy Claes Jeneverbeslaan 9 011/ 64 39 95
Eddy Heyligen Biezenstraat 6 011/ 64 57 25
Jos Boes Holvenstraat 187 011/ 64 80 98
Danny Breemans Tulpenstraat 16 A 011/ 66 62 58
Willy Hanegreefs Jeneverbeslaan 6 011/64 51 03

 

Dank je voor de solidariteit.

Contactpersonen binnen de federatie Overpelt

waar kan ik terecht in Overpelt?

                                         HOLHEIDE       FABRIEK            CENTRUM                 LINDEL

Bestellen van missen       Jaak Nouwen      Jackie Bierkens   parochiesecretariaat    Jos Poorters                                                                                                                                       G Hendriks
Aanvraag Doopsel          Jackie Bierkens   Jackie Bierkens   Philip Gutsschoven   M Janssen of
                                                                                                                                   G Hendriks    

Afschrift  doopregister    Jaak Nouwen      Jackie Bierkens   parochiesecretariaat  G Hendriks                

info 1ste communie         Jaak Nouwen                                  M Vanbuel                 G Hendriks                

info vormsel                                                                            parochiesecretariaat    G Hendriks             

Huwelijk  en ondertrouw            G Hendriks

            

                            

Ziekenzalving gewenst Jackie Bierkens  Jackie Bierkens     Jackie Bierkens            G Hendriks                

Overlijden: uitvaart in de kerk      Pastoor       

Parochieblad deze week niet ontvangen?   Marc Cox

Suggesties, vragen en bemerkingen parochieblad  Gerard Hendriks

Bezoekje bij zieke aan huis gewenst?     Jackie Bierkens                                        Jef Severens                                                                                                                                   of G Hendriks

Klaarzetten in de kerk
voor een viering          Marcel Thijs      Jackie Bierkens       Jaak Huyers               Jaak Huyers

Nieuwe kerkelijke structuur 

Men verwacht een pastorale eenheid te bekomen  om op termijn te groeien tot 1 parochie voor gans Pelt. 1 parochie met meerdere cultusplaatsen (lees kerken)

De eerste stappen zijn genomen door de samenstelling van een pastoraal team bestaande uit: moderator pastoor T Borgermans, diakens J Bierkens, G Hendriks en P Gutschoven, Marijke Claes, Kathleen Haesevoets, Marcel Hoeben en Gerard Janssen. 

Om de band met de parochies levendig te houden zal er in elke parochie een contactpersoon aangesteld worden in de zoneraad..

Tevens zal er in elke parochie in de toekomst een paar keer per jaar een kerkberaad gehouden worden waar iedereen kan aan deelnemen en dit zal dan direct na de eucharistieviering in die kerk plaats hebben

Er komt ook een nieuwe website om de besluiten en betrachtingen korter bij de mensen te brengen.

Doch moet u weten dat kerkopbouw niet alleen over structuren gaat.