Kerkgebeuren

Muziek in de kerk

Van in de gebuikname van de kerk aan de Zonnedauwlaan heeft Jos Meekers wekelijks de diensten begeleid op het orgeltje. Een orgeltje met menige kuren, maar die kon Jos wel de baas. In het begin was professor Peeten de dirigent van ons kerkkoor en in de loop der tijd heeft Jos deze taak erbij genomen. Wegens gezondheidsredenen heeft hij de fakkel doorgegeven in januari 2018 aan Jef Severens. Toch wel een hele tijd om elke week paraat te staan!

Kerkfabriek 

 Het officiële orgaan, wettelijk onderworpen aan de hogere burgerlijke overheden, dat belast is met het beheer van het kerkgebouw, de goederen en de financies van de kerk. 
 Voorzitter: Henri Janssenswillen
Astridlaan 252  tel: 011 66.57.45 
Secretaris: Jaak Nouwen
Holvenstraat 65 tel: 011 64 47 21
Penningmeester : Jos Van Vlierden
Haltstraat 104  tel: 0475 94 28 60

Parochieraad 

Een groep mannen, vrouwen en jongeren die samen verantwoordelijkheid willen dragen voor het geheel van de parochiepastoraal. Zij hebben oog en zorg voor alles wat een parochie maakt tot een echte geloofs-, liefdes- en levensgemeenschap. Zij bepalen mee het beleid van de parochie en nemen zelf of stimuleren daartoe alle mogelijke initiatieven. 
Voorzitter: Jaak Nouwen
Holvenstraat 65 tel/ 011 64.47.21 

Lectoren

Lectoren in Holheide zijn:
Maria Eerdekens,
Jaak Nouwen,
François Thijs
en Mia Winters

Koster

Marcel Thijs is reeds jaren koster in onze kerk. Hij zorgt ervoor dat er voor de eucharistieviering alles voorhanden is en in de best mogelijke omstandigheid kan doorgaan. 

Orgelist en zangkoor

Ons zangkoor is iedere week actief in de eucharistieviering van 9 uur. Regelmatig in het jaar houden ze ook een repetitie op maandagavond. De begeleiding op het orgel gebeurt thans door Jef Severens, die ook bij elke repetitie de gezangen begeleid op het orgel.

Bloemen in de kerk

Sonja zorgt er voor dat er altijd mooie bloemen en bloemstukjes rond het altaar van de Heer geschikt zijn. Dit draagt zeker bij tot een goede stemming in onze vieringen.

Redactie parochieblad

De redactie van ons parochieblad is samengesteld uit mensen van de vier parochies, die het parochieblad voor de pastorale eenheid wekelijks verzorgt.Voor onze parochie nemen deel aan de redactie: Jaak Nouwen.
Aan de verenigingen vragen wij om foto’s van hun activiteiten, vergezeld met of zonder een kort artikeltje, over te maken aan Jaak Nouwen, die het dan samen met andere teksten doorstuurt voor publicatie. Zo kan iedereen zien en lezen hoe het er in onze parochie aan toe gaat. De redactie wil wel geen reclame maar staat met een ruime geest open voor allerhande nieuwtjes.

Pastorale eenheid : De Goede Herder Pelt

Samenstelling

Holheide behoort tot de pastorale eenheid ‘De Goede Herder Pelt’
De samenstelling van het pastoraal team bestaat uit: moderator pastoor Jan Philippe, diakens G Hendriks en P Gutschoven, Mariëlle Haex, Marleen Nulens, Kathleen Haesevoets, Marcel Hoeben en Gerard Janssen.

Voor de uitvaarten in onze pastorale eenheid zijn buiten pastoor Jan Philippe en de diakens ook Marcel Hoeben, Marleen Nulens en Gerard Janssen gemandateerd als voorganger.

Informatie voor uw vragen voor:

Bestellen intenties eucharistievieringen :

 • in Holheide na de eucharistieviering of bij Jaak Nouwen Holvenstraat 65
 • in Overpelt Centrum na de eucharistieviering of in parochiesecretariaat
 • in Lindelhoeven na de eucharistieviering of bij Jos Poorters Vrenenstraat 26

Aanvraag doopsel

 • in Holheide bij diakens Gerard Hendriks of Philip Gutsschoven
 • in Overpelt Centrum bij Philip Gutsschoven
 • in Lindelhoeven bij Gerard Hendriks

Afschrift doopregister

 • in Holheide bij Jaak Nouwen
 • in Overpelt Centrum in parochiesecretariaat
 • in Lindelhoeven bij Gerard Hendriks

Info voor eerste communie

 • in Holheide bij Jaak Nouwen
 • in Overpelt Centrum in parochiesecretariaat
 • in Lindelhoeven bij Gerard Hendriks

Info Vormsel

 • in Holheide te bevragen in Overpelt Centrum of Lindelhoeven
 • in Overpelt Centrum in parochiesecretariaat
 • in Lindelhoeven bij Gerard Hendriks

Parochieblad niet ontvangen

Bij Halewijn (drukker) tel 03 210 08 30
of bij Marc Cox Tielenstraat 34

Info Huwelijk

Tijdig bevragen bij Gerard Hendriks Vrenenstraat 31