Sacramenten

Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit aanvragen bij diakens  Ph Gutsschoven of G Hendriks.
Dit kan vanaf nu alleen in de kerk van het Centrum of in Lindelhoeven. Dit is een beslissing van de pastorale eenheid ‘De goede Herder’

Het vormsel wordt toegediend op twaalfjarige leeftijd. Het is een afscheid van de kindertijd en het begin van een periode waarin het op zoek gaat om zijn eigen leven in handen te nemen. Tijdens het laatste jaar lager onderwijs volgen de jongeren die bewust kiezen om gevormd te worden, catechese.
Vanaf 2017 zal er geen H Vormsel meer worden toegediend. Dit is een beslissing van het Bisdom. De kinderen zullen nog wel gevraagd worden in de Clementiaanschool of ze gevormd willen worden in Overpelt Centrum (5 de paaszondag) of in Lindelhoeven (Beloken Pasen).

 

Mensen die persoonlijk het biecht sacrament willen ontvangen verwijzen wij naar de diensten in Overpelt Centrum of Lindelhoeven.

Kerkelijk trouwen is voor God en tegenover elkaar trouw beloven het ganse verdere leven te leiden in trouw en liefde voor elkaar. Een priester of diaken treedt daarbij namens God op als getuige. Neem 6 maanden vooraf contact op met pastoor-deken Jan Philippe, Kerkdijk 2 3900 Pelt, 0494 29 27 67, jan.philippe@belgacom.net

Kerkelijke huwelijken in onze pastorale eenheid gaan door in de parochiekerken van Overpelt-centrum, Lindelhoeven en Holheide.

Kerkelijke huwelijken gaan nooit op zondag door en steeds in de namiddag omdat er in de voormiddag een begrafenis kan zijn.

De kostprijs van een kerkelijk huwelijk bedraagt in alle Vlaamse bisdommen 275 euro.

Priester of diaken worden is in deze tijd een hele uitdaging. Het is een boeiende roeping om je leven in dienst te stellen van God en van de mensen. Een kerkgemeenschap heeft priesters en diakens nodig. Voel je je geroepen of wil je er eens over praten: wend je tot een parochiepriester of neem contact op met het Seminarie (centrum voor priesteropleiding),
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, tel 011/212432. Er is ook meer informatie te vinden op de website: www.grootseminariehasselt.be

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom sterk verzwakt, of voor een ernstige heelkundige ingreep staat, kan hij de ziekenzalving vragen. Het is het sacrament van Gods zalvende liefde die juist dan een mens nabij wil zijn en kracht geven. Wacht in zo’n geval niet tot het laatste ogenblik, maar verwittig, in overleg met de zieke, tijdig een priester.
Tel pastoor 011/64 11 89