Sacramenten

Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit aanvragen bij diakens  Ph Gutsschoven of G Hendriks.
Dit kan vanaf nu alleen in de kerk van het Centrum of in Lindelhoeven. Dit is een beslissing van de pastorale eenheid ‘De goede Herder’

Het vormsel wordt toegediend op twaalfjarige leeftijd. Het is een afscheid van de kindertijd en het begin van een periode waarin het op zoek gaat om zijn eigen leven in handen te nemen. Tijdens het laatste jaar lager onderwijs volgen de jongeren die bewust kiezen om gevormd te worden, catechese.
Vanaf 2017 zal er geen H Vormsel meer worden toegediend. Dit is een beslissing van het Bisdom. De kinderen zullen nog wel gevraagd worden in de Clementiaanschool of ze gevormd willen worden in Overpelt Centrum (5 de paaszondag) of in Lindelhoeven (Beloken Pasen).

 

Mistarieven

vast gelegd in het Wetboek van Canoniek Recht (WCR)
vanaf 1 januari 2011 15 euro voor een misviering als volgt verdeeld:
7 euro voor de celebrant (pr),
2.70 euro voor de parochie…
2.70 euro voor het bisdom en
2.60 euro voor de kerkfabriek

vanaf 1 januari 2019
275 euro voor een huwelijksviering of uitvaartdienst (eucharistieviering of gebedsviering) als volgt verdeeld:
40 euro voor voorganger,
20 euro voor de koster, 
20 euro voor de organist,
50 euro voor de parochie,
27.5 euro voor de federatie,
57.50 euro voor het bisdom
60 euro voor de kerkfabriek.

vanaf 1 januari 2011 75 euro voor de gebedswake als er geen begrafenisplechtigheid voorzien is, als volgt verdeeld:

15 euro voor de koster,
20 euro voor de parochie,
20 euro voor het bisdom en
20 euro voor de kerkfabriek.

Gedachtenismissen voor de komende tijd

In de maand na de uitvaart wordt er op zondag om 9 uur een gedachtenis-mis opgedragen aan de overledenen van de afgelopen maand in onze parochie. in principe de 3 de zondag van de maand na de uitvaart 
Door andere feesten kan hierop een uitzondering zijn.

Mensen die persoonlijk het biecht sacrament willen ontvangen verwijzen wij naar de diensten in Overpelt Centrum of Lindelhoeven.

Kerkelijk trouwen is voor God en tegenover elkaar trouw beloven het ganse verdere leven te leiden in trouw en liefde voor elkaar. Een priester of diaken treedt daarbij namens God op als getuige. Neem 6 maanden vooraf contact op met pastoor-deken Jan Philippe, Kerkdijk 2 3900 Pelt, 0494 29 27 67, jan.philippe@belgacom.net

Kerkelijke huwelijken in onze pastorale eenheid gaan door in de parochiekerken van Overpelt-centrum, Lindelhoeven en Holheide.

Kerkelijke huwelijken gaan nooit op zondag door en steeds in de namiddag omdat er in de voormiddag een begrafenis kan zijn.

De kostprijs van een kerkelijk huwelijk bedraagt in alle Vlaamse bisdommen 275 euro.

Priester of diaken worden is in deze tijd een hele uitdaging. Het is een boeiende roeping om je leven in dienst te stellen van God en van de mensen. Een kerkgemeenschap heeft priesters en diakens nodig. Voel je je geroepen of wil je er eens over praten: wend je tot een parochiepriester of neem contact op met het Seminarie (centrum voor priesteropleiding),
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, tel 011/212432. Er is ook meer informatie te vinden op de website: www.grootseminariehasselt.be

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom sterk verzwakt, of voor een ernstige heelkundige ingreep staat, kan hij de ziekenzalving vragen. Het is het sacrament van Gods zalvende liefde die juist dan een mens nabij wil zijn en kracht geven. Wacht in zo’n geval niet tot het laatste ogenblik, maar verwittig, in overleg met de zieke, tijdig een priester.
Tel pastoor 011/64 11 89